บุคลากรในสาขา

อาจารย์ภาสกร ศรีสุวรรณ
หัวหน้าสาขา

jojo_kung@live.com

อาจารย์คมสันต์ ทับชัย
อาจารย์ประจำ

tubch@hotmail.com

อาจารย์วีรวัฒน์ เพ็งช่วย
อาจารย์ประจำ

weerawat159@gmail.com

อาจารย์สัญญา วุฒิกรณ์
อาจารย์ประจำ

mangbie@gmail.com

อาจารย์ธารทิพย์ ขนาศักดิ์
อาจารย์ประจำ

tarntip.kan@rmutr.ac.th

อาจารย์ญาฎา ศริวิฑูรย์
อาจารย์ประจำ

Yada.sri@rmutr.ac.th
0886292241

ผศ.ดร.อาคีรา ราชเวียง
อาจารย์ประจำ

Akera.rat@rmutr.ac.th

ดร.รักชนกชรินร์ พูลสุวรรณนธี
อาจารย์ประจำ

Rakchanokcharin.poo@rmutr.ac.th

นายอานนท์ ทิวคง
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการสาขาสื่อสารมวลชน

kkab2028@gmail.com